Общи условия за организирано пътуване

1. Записване за пътуване

1.1. Записването е възможно чрез резервация през интернет. Резервацията се счита за валидна след заплащането на цялата сума на организираното пътуване.

2. Визи
2.1 За пътувания в държави, за които се изисква виза за български граждани. Туроператорът ще съдейства на Потребителя, като му предостави необходимите документи (резервация, ваучър, билет и др.) По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготви и внесе документите му в съответните консулски служби. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора документите, изискуеми от съответното Консулство, както и да заплати таксите за визата. Непредоставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично изнтервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2 Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и 20 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация на Туроператора по чл. 28(5) от Закона за туризма.

3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева чрез закупуване на ваучер от сайт за групово пазаруване.
3.2. Цените, цитирани в евро се калкулират по централния курс евро/лев на БНБ.
3.3. Увеличение на цената, което се счита за значително ако е повече от 5% от пакетната цена, е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна във валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

4. Права и задължения на страните
4.1 Туроператорът се задължава:
4.1.1 Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.2 Туроператорът има право да анулира Договора без да носи никаква отговорност ако Потербителя не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на задълженията си. Фактът на плащане се удостоверява с документ (касов ордер или бон). Ако Потребителят е внесъл капаро, но не е извършил в установените в този Договор срокове пълни плащания за пътуването, капарото не се връща и пътуването се смята за анулирано.
4.3 Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със ЗК „ОЗК-Застраховане“ АД – София, ул. „Света София” 7.
Потребителят се задължава
4.4.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Р България.
4.4.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 г., и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то той трябва да предостави нотариално заверена декларация от страна на двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на пососчената дата. (ако непълнолетния пътува само с единия си родител, необходимо е родителят да притежава декларация заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация Потебителят не е допуснат да премине границите на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на потребителя за непроведеното пътуване.
4.4.3. Да заплати в пълен размер и в установените от този Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4.Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в почивката / екскуризята заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последствия са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
4.4.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последния е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.4.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5 Потребителят има право:
4.5.1. В срок до 20 работни дни преди датата на отпътуванеда прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху Договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията на пътуването преди приемането и прехвърлянето.

5. Отговорност на страните
5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./ В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови таски и др./ Извършените фактически разходи се удостоверяват с документи.
5.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случайна отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
Забавяне на самолетни полети поради технически или метеорологични причини. Анулации и прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя. Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения
5.3 Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки ако причините за това са:
Потребителят в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време; отказ от пътуването по собствено желание. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.
Случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение. Описанието и цените на допълнителните услуги и екскурзии има информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител или представител на партньорската фирма на място.
5.4. Ако туроператорът направи значителни промени в цената в съответствие с описаното в т. 3.3 от настоящия Договор, то той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направената промяна в срок от 3 дни след получаване на уведомлението на Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в Бланката за записване, изготвена от Туроператора, са действотелни и Туроператорът ще може бързо да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответното прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна. Замяна на хотела от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна промяна на Договора.
5.5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператора удържа следните неустойки:
-до 20 календарни дни преди датата на отпътуването – 25% от сумата
-от 19 -10 календарни дни преди датата на отпътуването -50% от сумата
-от 9 – 5 календарни дни преди датата на отпътуването – 75% от сумата
-под 5 календарни дни преди датата на отпътуване -100 % от сумата

6. Спорове и рекламации
6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/ екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламации става в писмена форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорното лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 3 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора писмена рекамация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от Договора, платежен документ.
6.2 В случай, че Потребителят не е предявил рекламации по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от Туроператора.
Забележка: Категоризирането на местата за настаняване и автобусите се извършва от компетентните органи на съответната държава, а не от Туроператора.
6.3 Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

7. Допълнителни условия за пътувания в страната и чужбина
7.1 В случай, че Потребителят заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, Туроператорът инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата нощувка.

8. Ред за изменение и прекратяване на Договора
8.1 Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.
8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в Писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.